Försäljningsvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Morbee's produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Morbee. 

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Morbee de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här . 

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning

2.1 Vid beställning av Morbee's produkter sker detta via www.morbee.se. 
För att en beställning skall vara bindande för Morbee, måste beställningen skriftligen bekräftas av Morbee före leverans. Det innebär bland annat att om en produkt i Morbee's sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Morbee ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. 

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part. 

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Morbee's lager. Vid leverans till kund är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Hämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Morbee. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten. 

3.2 Morbee ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Morbee ombesörjer transport skall kunden ersätta Morbee utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits. 

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 149 kronor.

3.4 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till vår Kundservice kundservice@morbee . Dolda transportskador skall om möjligt anmälas inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snarast möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 2 månader från mottagandet. 
Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Morbee AB.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Morbee häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Morbee eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Morbee åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 På Morbee's hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Morbee gällande prislista på leveransdagen. Morbee.se levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms. 

5.2 Morbee förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan. 

5.3 Vid beställning från Morbee's hemsida finns möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card-kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. Morbee utfärdar faktura på Leveransdagen. 

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Morbee rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav. 

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Morbee anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Morbee genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. 
Häver Morbee avtalet har Morbee även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Morbee's egendom till dess de till fullo betalats. 

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Morbee's skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 45 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätten gäller dock inte om förseglingen/plomberingen brutits.
Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. 
Du kan inte ångra köpet på delar av en vara. 

a) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. 
b) Använda såsom in-ear hörlurar/hörlurssnäckor m.fl. godkänns inte ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet. 
c) Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc) vid ångerköp kan Morbee göra ett avdrag på 10% av varans värde upp till 500kr.

9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras fulla garantier i upp till 3 år beroende på produkt. 
Vi kommer i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. 
Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Morbee. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss. 

9.2 Handlar du som privatperson har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.  

9.3 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden. 

10. Reklamation

10.1 Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska inom tre år men alltid så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Morbee's kundservice via email till kundservice@morbee . 

10.2 Om Morbee konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Morbee på egen bekostnad avhjälpa felet i varan, eller ersätta varan med en ny vara. Morbee står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

11. Ansvar för fel

11.1 Morbee är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. 

11.2 Morbee ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 

11.3 Morbee ansvar omfattar inte: 

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Morbee's instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter vår kontroll.
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning. 

11.4 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Morbee ansvarar för skall kunden ersätta Morbee enligt Morbee vid varje tillfälle á 79 kr. 

11.5 Morbee's ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Morbee med anledning av fel.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Morbee enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 

12.2 Morbee's ansvar omfattar endast direkta förluster. Morbee's ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Morbee inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

12.3 Morbee.se kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara.

12.4 Skulle Morbee vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från fabriker eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Morbee fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

13. Överlåtelse av avtalet

13.1 Morbee får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. 

13.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

14. Personuppgifter

14.1 När du genomför ett köp på Morbee.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. 

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. 

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på kundservice@morbee

Morbee AB lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Morbee. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Morbee bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske. 

14.2 Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Vi sänder även ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.

15. Skiljedom eller tvist

15.1 Privatpersoner: Morbee följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. 

16. Copyright

16.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Morbee AB. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. 
Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Morbee AB.

17. Förändring av försäljningsvillkor

17.1 Morbee förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av Cookies samt våra information och integritetsvillkor.